ΕΣΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ

Medial Epicondylitis – Golfer’s Elbow

Περιγραφή

H επικονδυλίτιδα του έσω κονδύλου του αγκώνα γενικά ακολουθεί από κοντά την έξω επικονδυλίτιδα, έχοντας ουσιαστικά πολλά κοινά σημεία. Αποτελεί κάκωση από υπέρχρηση, παρατηρούμενη στην έκφυση του καμπτήρα – πρηνιστή μυός, στην περιοχή του πρόσθιου έσω επικόνδυλου του βραχιονίου.

Είναι η συχνότερη αιτία πόνου στην έσω πλευρά του αγκώνα, αν και η επικονδυλίτιδα του έξω κονδύλου του αγκώνα είναι συχνότερη σε αναλογία 5/1.

Αιτιολογία

Η πάθηση οφείλεται στην επανειλημμένη χρήση των καμπτήρων – πρηνιστών μυών, ιδιαίτερα με δυνάμεις βλαισότητας στον έσω επικόνδυλο.Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανισθούν μετά από κάποιο οξύ τραυματισμό. Αθλητικές και άλλες δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτήν είναι επαναλαμβανόμενες κινήσεις υπτιασμού και πρηνισμού, περιστροφικές κινήσεις σε αθλήματα, κακή τεχνική.

Κλινική εικόνα

Η πάθηση χαρακτηρίζεται από πόνο στον έσω επικόνδυλο, ο οποίος επιδεινώνεται με την κάμψη του καρπού και τον πρηνισμό, ακόμα και την χειραψία. Μπορεί να υπάρχει ιστορικό οξείας κάκωσης ενώ 50% των ασθενών παραπονείται για περιστασιακή ή συνεχή αιμωδία ή/και αίσθημα νυγμών, συμπτωματολογία που αντανακλά στο 4ο και 5ο δάκτυλο, ένδειξη προσβολής του ωλένιου νεύρου.

Ευρήματα

Κλινικά, παρατηρείται ευαισθησία στην ψηλάφηση στην πρόσθια επιφάνεια του έσω επικόνδυλου του αγκώνα. Τυπικά, ο πόνος αναπαράγεται με τον υπό αντίσταση πρηνισμό ή την κάμψη του καρπού. Σε μερικές περιπτώσεις, η περιοχή της ευαισθησίας επεκτείνεται προς την μάζα του εγγύς στρογγύλου πρηνιστή μυός, 2,5 περίπου εκ. περιφερικά του επικόνδυλου.

Μπορεί να υπάρχουν σημεία ωλένιας νευρίτιδας (ελάττωση της αισθητικότητας στην κατανομή του ωλένιου νεύρου, θετική δοκιμασία κάμψης του αγκώνα και θετικό σημείο Tinel). Σε βαρύτερες περιπτώσεις, η ελάττωση της αισθητικότητας συνδέεται με αδυναμία, ακόμα και ατροφία, των αυτόχθονων μυών.

Ο ασθενής παραπέμπεται για περαιτέρω πληροφορίες στην έξω επικονδυλίτιδα αφού γενικά πρόκειται για την ίδια οντότητα.